Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. LAW kan echter niet garanderen dat alle vermelde gegevens en informatie te allen tijde en in alle opzichten juist en/of volledig is. Alvorens de gebruiker/lezer enige actie, van welke aard dan ook, onderneemt op grond van de informatie op deze website, dient de gebruiker/lezer daaraan voorafgaand terzake schriftelijk met LAW in contact te treden. LAW zal zodoende in de gelegenheid zijn haar informatievoorziening via de website toe te lichten, te wijzigen of anderszins aan te passen. LAW aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid jegens de gebruiker/lezer van de website voor schade die het gevolg zijn van fouten, omissies en of andere volkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Aan de informatie op deze internetsite, kunnen tevens geen rechten in het specifieke geval worden ontleend. Meer in het bijzonder behoudt LAW zich te allen tijde het recht voor een bij haar ingediende zaak (zonder dat behandeling werd overeengekomen) niet aan te nemen zonder opgave van redenen.